ISSUE 8

Innovative remediation technologies - research and experience


ACCUMULATION OF HEXACHLOROCYCLOHEXANES IN ALNUS GLUTINOSA

AKUMULACE HEXACHLOROCYKLOHEXANŮ V BIOMASE ALNUS GLUTINOSA

 

Vojtěch Antoš, Pavel Hrabák, Jiřina Macháčková, Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Petr Kvapil

Summary   Full text                  


ELECTRICALLY SUPPORTED ADVANCED REMEDIATION TECHNIQUES

POKROČILÉ REMEDIAČNÍ TECHNIKY PODPOROVANÉ ELEKTRICKÝM PROUDEM

 

Petr Beneš, Juraj Grígel, Ondřej Šnajdar, Martina Vidrmanová, Miroslav Minařík

Summary   Full text                                            


AUTOTROPHIC DENITRIFICATION OF BACTERIA THIOBACILLUS DENITRIFICANS IN THE PRESENCE OF PHOSPHORUS AND MOLYBDENUM

AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU

 

Zuzana Blažková, Eva Slehová, Vojtěch Trousil, Jana Muselíková, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Jiří Cakl

Summary   Full text


THE USE OF MOBILE MEMBRANE UNIT WITH AUTOMATIC CONTROL FOR WATER TREATMENT

VYUŽITÍ MOBILNÍ MEMBRÁNOVÉ JEDNOTKY S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM PRO ÚPRAVU VODY

 

Pavla Hrychová, Zuzana Honzajková

Summary   Full text


BIOSORPTION OF COPPER IONS BY SUBMERGED MYCELIUM OF SCHIZOPHYLLUM COMMUNE

BIOSORPCE IONTŮ MĚDI SUBMERZNÍM MYCELIEM KLANOLÍSTKY OBECNÉ (SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)

 

Ondřej Hubálek

Summary   Full text


STABILIZATION OF METALS AND METALLOIDS USING Mg-Fe LAYERED DOUBLE HYDROXIDES

STABILIZACE KOVŮ A METALOIDŮ POMOCÍ Mg-Fe PODVOJNÝCH VRSTEVNATÝCH HYDROXIDŮ

 

Barbora Hudcová, Michael Komárek, Zuzana Michálková, Martina Vítková

Summary   Full text


EFFECTIVITY APLICATION OF NANOMATERIAL CeO2 INTO SOIL CONTAMINATED BY CHLORINATED PESTICIDES

EFEKTIVITA APLIKACE NANOMATERIÁLU CeO2 DO PŮDY KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI PESTICIDY

 

Klára Kobetičová, Václav Poštulka, Vilém Bartůněk

Summary   Full text


INCREASING THE CONCENTRATION OF PRODUCTS FROM ELECTRODIALYSIS WITH HETEROGENEOUS BIPOLAR MEMBRANE

ZVYŠOVÁNÍ KONCENTRACE PRODUKTŮ ELEKTRODIALÝZY S HETEROGENNÍ BIPOLÁRNÍ MEMBRÁNOU

 

Jan Kroupa, Jiří Cakl, Jan Kinčl

Summary   Full text


REMOVAL OF KYANIDES FROM MODEL WATERS

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

 

Jana Muselíková, Jíří Palarčík, Eva Slehová, Zuzana Blažková, Vojtěch Trousil, Sylva Janovská

Summary   Full text


ENDOPHYTE-ASSISTED PHYTOREMEDIATION

ENDOFYTY ASISTOVANÁ FYTOREMEDIACE

 

Lucie Musilová, Markéta Polívková, Eglantina Lopéz Echartea, Tomáš Macek, Ondřej Uhlík

Summary   Full text


STUDYING OF NANOIRON PARTICLES MIGRATION IN HOMOGENEOUS ARTIFICAL CREATED AQUIFER IN 3-D ORDERING

STUDIUM MIGRACE NANOŽELEZA V HOMOGENNÍM UMĚLE VYTVOŘENÉM KOLEKTORU VE 3-D USPOŘÁDÁNÍ

 

Kristýna Pešková, Kumiko Miyajima, Jürgen Braun

Summary   Full text


THE EFFECTS OF TiO2 AND SiO2 NANOPARTICLES ON ACTIVATED SLUDGE

ÚČINKY NANOČÁSTIC TiO2 a SiO2 NA AKTIVOVANÝ KAL

 

Petra Rosická, Lucie Svobodová, Adéla Coufalová, Tomáš Lederer

Summary   Full text


INNOVATIVE MANGANESE OXIDES AND THEIR USE FOR SORPTION OF Pb, Zn AND Cd IN CONTAMINATED SOILS

INOVATIVNÍ OXIDY MANGANU A JEJICH VYUŽITÍ PRO SORPCI Pb, Zn A Cd V KONTAMINOVANÝCH PŮDÁCH

 

Magdalena Řečínská, Zuzana Michálková, Martina Vítková

Summary   Full text


PHOTOCATALYTIC OXIDATION OF POORLY BIODEGRADABLE ORGANIC COMPOUNDS PRESENT IN OVERBALANCED WATERS FROM MUNICIPAL WASTE LANDFILLS

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 

Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl

Summary   Full text


MEMBRANE SEPARATION PROCESSES IN PRACTICE

MEMBRÁNOVÉ SEPARAČNÍ PROCESY V PRAXI

 

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavla Hrychová, Martin Bystrianský, Radek Vurm, Pavel Kocurek

Summary   Full text


RESULT OF WETLANDS AND BARRIER SYSTEMS PILOT TESTS FOR HCH AND CB REMOVING FROM CONTAMINATED SEEP OF MINE WATER

VÝSLEDKY PILOTNÍCH TESTŮ MOKŘADNÍCH A BARIÉROVÝCH SYSTÉMŮ K ODSTRAŇOVÁNÍ HCH A CB Z KONTAMINOVANÉHO VÝVĚRU DŮLNÍCH VOD

 

Markéta Štancíková, Jiřina Macháčková, Libor Polách, Irena Šupíková, Jana Steinová

Summary   Full text


REMOVAL OF NAPROXEN AND DICLOFENAC BY HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSIS

ODSTRANĚNÍ NAPROXENU A DIKLOFENAKU POMOCÍ HETEROGENNÍ FOTOKATALÝZY

 

Vojtěch Trousil, Zuzana Blažková, Eva Slehová, Jana Muselíková, Oldřich Machalický, Jiří Palarčík, Jiří Cakl

Summary   Full text


DEGRADATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS BY SODIUM PERSULFATE ACTIVATED BY DIRECT ELECTRIC CURRENTY

DEGRADACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VLIVEM PEROXODISÍRANU SODNÉHO AKTIVOVANÉHO STEJNOSMĚRNÝM ELEKTRICKÝM PROUDEM

 

Petra Vachová, Václav Janda, Petr Beneš

Summary   Full text


APPLICATION OF REDUCTIVE DEHALOGENATION FOR SIMPLE DEGRADATION OF AROMATIC CHLORINATED COMPOUNDS TO THE CORRESPONDING DEHALOGENATION PRODUCTS WITH THEIR SUBSEQUENT BIODEGRADATION

VYUŽITÍ REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE PRO JEDNODUCHÝ ROZKLAD AROMATICKÝCH CHLORDERIVÁTŮ S NÁSLEDNOU BIODEGRADACÍ VZNIKAJÍCÍCH PRODUKTŮ

 

Tomáš Weidlich, Petr Lacina

Summary   Full text