ISSUE 6

Innovative remediation technologies - research and experience


TESTING OF ELECTRODE MATERIALS AND CATALYSTS FOR ELECTRO-FENTON´S OXIDATION

TESTOVÁNÍ ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ A KATALYZÁTORŮ PRO ELEKTRO-FENTONOVU OXIDACI

 

Lukáš Balcar, Libor Dušek, Jaromíra Chýlková

 Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 8.11.2013


COMBINATION OF ISCO AND BIOREMEDIATION FOR CONTAMINATED SOIL TREATEMENT

KOMBINACE ISCO A BIOREMEDIACE KONTAMINOVANÝCH ZEMIN
 

Petr Beneš, Jiří Mikeš, Kateřina Vítková, Klára Menšíková, Kristina Turnvaldová, Llorenc Gavila Terrades

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


DEVELOPMENT OF NOVEL BIOSENSOR FOR RAPID MONITORING AND MAPPING OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION

VÝVOJ NOVÉHO BIOSENSORU K RYCHLÉMU MONITOROVÁNÍ A MAPOVÁNÍ KONTAMINACE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
 

Šárka Bidmanová, Tomáš Rataj, Jiří Damborský, Martin Trtílek, Zbyněk Prokop

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


BORON REMOVAL FROM SEAWATER BY MEMBRANE SEPARATION PROCESS

ODSTRAŇOVÁNÍ BORU Z MOŘSKÉ VODY POMOCÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARACÍ
 

Martin Bystrianský, Radek Vurm, Tereza Hlavsová, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana Honzajková, Marek Šír

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


EFFECT OF ORGANIC SUBSTRATE ON REMOVAL OF NITRATES FROM INDUSTRIAL WASTEWATER

VLIV ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU NA PRŮBĚH ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD
 

Evelína Erbanová, Jana Vlačihová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Petr Mikulášek

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


NEW TRENDS IN THE FIELD OF NANOMATERIALS DESIGNED FOR WATER-TREATMENT TECHNOLOGIES

NOVÉ TRENDY V OBLASTI VÝVOJE NANOMATERIÁLŮ PRO SANAČNÍ TECHNOLOGIE
 

Jan Filip, Josef Kašlík, Eleni Petala, Radek Zbořil, Jan Slunský, Miroslav Černík

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


BIOREMEDIATION OF MTBE, BTEX AND PAH BY APPROPRIATE BIOAUGMENTATION AGENTS

BIOREMEDIACE MTBE, BTEX A PAH POMOCÍ VHODNÝCH BIOAUGMENTAČNÍCH PREPARÁTŮ
 

Juraj Grígel, Kristina Turnvaldová, Martina Siglová, Jiří Mikeš

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


THE EFFECT OF AGEING AND STRESS TO CHANGE OF SELECTED SOLIDIFICATE PROPERTIES

VLIV ZRÁNÍ A NAMÁHÁNÍ SOLIDIFIKÁTŮ NA ZMĚNY JEJICH VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ
 

Jiří Hendrych, Radka Novotná, Jiří Kroužek, Daniel Randula, Pavel Špaček

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


STUDY OF DISSOVED GASSES IN GROUNDWATER USING HYDRAULIC PISTON PUMP

STUDIUM ROZPUŠTĚNÝCH PLYNŮ V PODZEMNÍCH VODÁCH POMOCÍ PÍSTOVÉHO HYDRAULICKÉHO ČERPADLA
 

Jan Holeček, Vladimír Bláha, Oldřich Myška

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


TRANSPORT CHARACTERISTIC OF SILICA MODIFIED NANOSCALE ZERO VALENT IRON IN POROUS MEDIA

STUDIUM VLIVU KŘEMÍKOVÉ STABILIZACE ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA NA JEHO MOBILITU VRSTVOU MODELOVÉ ZEMINY
 

Lenka Honetschlägerová, Petra Janouškovcová, Francois Saiget

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


REMOVAL OF HYDROCARBONS FROM WASTEWATER BY ELECTRO-FENTON PROCESS

ODSTRAŇOVÁNÍ UHLOVODÍKŮ Z ODPADNÍCH VOD ELEKTRO-FENTOVÝM PROCESEM
 

Barbora Horňáková, Libor Dušek, Ladislav Novotný

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


GEOCHEMICAL REACTIVE BARRIER - A PROMISING COMPONENT OF IN - SITU REMEDIATION TECHNOLOGIES

GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA – PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN-SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
 

Jaroslav Hrabal, Dagmar Bartošová

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


REACTIVITY OF SILICA COATED NANOIRON IN SIMULATED CONDITIONS OF CONTAMINATED GROUNDWATER

REAKTIVITA SILIKOU UPRAVENÉHO NANOŽELEZA V SIMULOVANÝCH PODMÍNKÁCH KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD
 

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Veronika Rippelová

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


TREATMENT OF ACID MINE DRAINAGE WITH USE OF STRONGLY ACID CATEX AND WEAKLY BASIC ANNEX

ÚPRAVA KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD S POUŽITÍM SILNE KYSLÉHO KATEXU A SLABO BÁZICKEHO ANEXU
 

Tomáš Klimko, Silvie Heviánková, Miroslav Kyncl, Iva Bestová, Eva Lacková

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


UTILIZATION OF RHODOCOCCUS SP. STRAIN IN BIODEGRADATION OF PAHS FROM HAZARDOUS WASTE DISPOSAL SITE SOIL

VYUŽITÍ KMENE RHODOCOCCUS SP. K BIODEGRADACI PAHS V ZEMINĚ ZE SKLÁDKY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
 

Hana Vojtková, Radmila Kučerová, Pavla Švanová, Lucie Kučerová, Veronika Matúšková

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


A NOVEL BIOAUGMENTATION APPROACH IN BIODEGRADATION OF ORGANIC POLLUTANTS IN CONTAMINATED SOIL

NOVÝ ZPŮSOB BIOAUGMENTACE PŘI BIODEGRADACI ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V KONTAMINOVANÉ ZEMINĚ
 

Ondřej Lhotský, Alena Filipová, Petra Innemanová, Radka Velebová, Tomáš Cajthaml

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


APPLICATION OF PHOTOCATALYTIC PROCESSES FOR CONTAMINATED WATER CLEANING

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD
 

Ywetta Maléterová, Simona Krejčíková, Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml, František Kaštánek, Olga Šolcová

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


FLUORESCENCE MICROSCOPY FOR THE STUDY OF BIOREMEDIATION PROCESS UNDER ANAEROBIC CONDITIONS

VYUŽITÍ FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE PRO STUDIUM BIOREMEDIAČNÍCH PROCESŮ ZA ANAEROBNÍCH PODMÍNEK
 

Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Jitka Dostálková, Kristina Turnvaldová, Vlastimil Píštěk, Elyes Lariani, Petr Beneš

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


BIOLOGICAL REDUCTIVE DECHLORINATION OF CHLORINATED ETHENES WITH USE OF VEGETABLE OIL AS ORGANIC SUBSTRATE – PILOT TESTING

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU – PILOTNÍ OVĚŘENÍ
 

Jan Němeček, Petr Pokorný

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


THE AVOIDANCE TEST WITH SPRINGTAILS

TEST ÚNIKOVÉHO CHOVÁNÍ S CHVOSTOSKOKEM
 

Ondřej Pařízek, Renata Dolejšová, Klára Kobetičová

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


BIOREMEDIAL POTENTIAL OF INORGANIC POLLUTANTS REMOVAL USING ASPERGILLUS NIGER

BIOREMEDIAČNÝ POTENCIÁL ODSTRAŇOVANIA ANORGANICKÝCH POLUTANTOV POUŽITÍM ASPERGILLUS NIGER
 

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Alexandra Šimonovičová, Marianna Molnárová, Zuzana Slebodníková

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


UTILIZATION OF HUMICACID AS ADSORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT

VYUŽITÍ HUMINOVÝCH KYSELIN JAKO SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
 

Hana Polednová, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


THE EFFECTIVENESS OF THERMAL DESORPTION USING SELECTED ADDITIVES

ÚČINNOST TERMICKÉ DESORPCE ZA POUŽITÍ ZVOLENÝCH ADITIV
 

Daniel Randula, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


APPLICATION OF NEW NZVI -–TYPE NANOFER STAR – AT THE SITE CONTAMINATED BY CHLOROETHENES, CASE STUDY

APLIKACE NOVÉHO nZVI –TYP NANOFER STAR – NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETHYLENY, PILOTNÍ TEST IN-SITU
 

Monika Stavělová, Václav Rýdl, Petr Kvapil, Jan Slunský, Lenka Lacinová, Jan Filip

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


USE OF BIOSURFACTANT FOR WASHING OF SOILS CONTAMINATED BY PESTICIDES

POUŽITÍ BIOSURFAKTANTU PRO SANAČNÍ PROMÝVÁNÍ ZEMIN KONTAMINOVANÝCH PESTICIDY
 

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Kristina Turnvaldová, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


PRELIMINARY RESULTS OF PASSIVE TREATMENT OF MINE WATERS FROM ABANDONED SB DEPOSIT POPROČ

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY PASÍVNEHO ČISTENIA BANSKÝCH VÔD NA OPUSTENOM SB LOŽISKU POPROČ
 

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Voleková, Jaroslav Vozár, Peter Sekula, Marián Petrák

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


MOBILITY OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN SEDIMENTS OF THE TAILINGS IMPOUNDMENT SLOVINKY AND THEIR TRANSPORT INTO THE SURROUNDING ENVIRONMENT

MOBILITA POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV V SEDIMENTOCH ODKALISKA SLOVINKY A ICH TRANSPORT DO OKOLITÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 

Roman Tóth, Simona Škultétyová, Edgar Hiller, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Jaroslav Vozár, Veronika Tatarková

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


UTILIZATION OF COMBINED THERMAL DESORPTION AND CATALYTIC OXIDATION METHODS FOR SOLID WASTE DECONTAMINATION

DEKONTAMINACE ODPADŮ KOMBINACÍ METOD TERMICKÉ DESORPCE A KATALYTICKÉHO SPALOVÁNÍ „THECAT“
 

Helena Váňová, Jan Kukačka, Robert Raschman, Olga Šolcová, Květuše Jirátová, Pavel Topka

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


USING OF REVERSE OSMOSIS FOR CYANIDE REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER

VYUŽITÍ REVERSNÍ OSMÓZY PRO ODSTRANĚNÍ KYANIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD
 

Radek Vurm, Martin Bystrianský, Kristýna Vítovcová, Zuzana Honzajková, Marek Šír, Tomáš Patočka, Martin Podhola

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013


APPLICATION OF POTASSIUM FERRATE FOR THE OXIDATION OF ORGANIC COMPOUNDS IN MODEL WASTEWATERS

VYUŽITÍ ŽELEZANU PRO SNIŽOVÁNÍ CHSK VE VODÁCH ZNEČIŠTĚNÝCH ORGANICKÝMI POLUTANTY
 

Tomáš Weidlich, Radovan Rozinek

 Summary   Full text                                            Uveřejněno (published) 8.11.2013