ISSUE 2

Innovative remediation technologies - research and experience


ENVIRONMENTAL IMPACTS ASSESSMENT OF REMEDIATION USING LCA METHOD

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2009


THE METHODOLOGY OF BALANCE MODEL FOR REMEDIATION PROCESS WITH ECONOMIC ASSESSMENT

METODIKA BILANČNÍHO MODELU SANAČNÍHO PROCESU S EKONOMICKOU NADSTAVBOU

Hana Čermáková, Jan Novák

Summary  Full text                                                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2009


THERMAL DESORPTION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN LABORATORY-SCALE USING CLASSICAL AND MICROWAVE HEATING

TERMICKÁ DESORPCE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V LABORATORNÍM MĚŘÍTKU S VYUŽITÍM KLASICKÉHO A MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Jiří Hendrych, Martin Kubal, Lucie Kochánková

Summary  Full text                                                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2009


ZERO VALENT NANOIRON PRE-TREATMENT WITHIN IN-SITU CHEMICAL REDUCTION

PŘEDÚPRAVA ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V RÁMCI TECHNIKY IN SITU CHEMICKÉ REDUKCE

Lenka Hokrová Honetschlägerová, Petr Beneš, Martin Kubal

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


POTENTIAL OF FERRATES APPLICATION IN REMEDIAL TECHNOLOGIES

POTENCIÁL VYUŽITÍ FERRÁTŮ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA

APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK

Patrik Kabátník

Summary    Full text                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2009


LANDFILL LEACHATE CLEANING USING MEMBRANE SEPARATION

ODSTRAŇOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Pavel Kocurek, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Kubal

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2009


USE OF NEW TYPES OF NANOIRON FOR TOXIC METALS REMOVAL

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÝCH TYPŮ NANOŽELEZA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ TOXICKÝCH KOVŮ

Jana Kolesárová, Alena Rodová

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


THE AOX DEHALOGENATION BY ZERO-VALENT NANOIRON IN WASTE WATER

DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH

Lenka Lacinová, Tomáš Lederer

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


DISPOSING OF BIOLOGICALLY HARDLY DEGRADABLE ORGANIC POLLUTANTS IN SOLID MATRICES

ZNEŠKODNĚNÍ BIOLOGICKY TĚŽKO ROZLOŽITELNÝCH POLUTANTŮ V PEVNÝCH MATRICÍCH

Vít Matějů

Summary    Full text                                                                                           Uveřejněno (published) 10.10.2009


SIMULATION OF TRANSPORT NANOIRON PARTICLE AND DESTRUCTION OF CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINANTS IN POROUS MEDIA

SIMULACE TRANSPORTU ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA A DESTRUKCE CHLOROVANÝCH KONTAMINANTŮ V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

Pavel Mašín, Petra Janouškovcová, Petr Beneš, Martin Kubal

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


THE ROLE OF MICROBIAL COMMUNITIES IN BIOREMEDIATION

ÚLOHA MIKROBIÁLNÍHO SPOLEČENSTVA V BIOREMEDIACÍCH

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk, Markéta Sotolářová

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2009


MODELING OF VOLATILE ORGANIC CONTAMINANTS SORPTION ON ORGANIC MATTER AND MINERAL SURFACES

MODELOVÁNÍ SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA ORGANICKOU HMOTU A NA MINERÁLNÍ SLOŽKY V ZEMINÁCH

Veronika Rippelová, Josef Janků

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


COMBINATION OF STIMULATED AEROBIC BIODEGRADATION AND CHEMICAL OXIDATION IN ORDER TO DECREASING OF JET FUEL CONTAMINATION IN SOIL, COLUMNS TESTS

KOMBINACE STIMULOVANÉ AEROBNÍ BIODEGRADACE A CHEMICKÉ OXIDACE PRO SNÍŽENÍ OBSAHU LETECKÉHO PETROLEJE V KONTAMINOVANÉ ZEMINĚ - KOLONOVÉ TESTY

Monika Stavělová, Jiřina Macháčková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2009


ELECTROKINETIC DECONTAMINATION OF SOILS POLLUTED BY COBALT

ELEKTROKINETICKÁ DEKONTAMINACE PŮD ZNEČIŠTĚNÝCH KOBALTEM

Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


DOLOMITE LIMESTONE USING FOR REDUCING OF CADMIUM AND LEAD MOBILITY IN THE SOIL

VYUŽITÍ DOLOMITICKÉHO VÁPENCE JAKO SORBENTU PRO SNÍŽENÍ MOBILITY KADMIA A OLOVA V PŮDĚ

Lukáš Trakal, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková, Jana Najmanová

Summary   Full text                                                                                                                          Uveřejněno (published) 10.10.2009


DENITRIFICATION OF ION-EXCHANGE BRINES USING LENTIKATS BIOTECHNOLOGY

DENITRIFIKACE ZASOLENÝCH VOD PO REGENERACI IONTOMĚNIČOVÝCH KOLON POMOCÍ BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS

Josef Trögl, Věra Pilařová, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Pavel Janoš, Alžběta Boušková, Jan Mrákota, Radek Stloukal, Lucie Čechovská

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 10.10.2009


THE UPTAKE OF CADMIUM AND LEAD FROM SOLUTION AND INFLUENCE ON PLANTS TRANSPIRATION IN RHIZOFILTRATION PROCESS

VLIV KADMIA A OLOVA NA TRANSPIRACI ROSTLIN V PROCESU RHIZOFILTRACE A JEJICH ODBĚR Z ROZTOKU

Tomáš Veselý, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 10.10.2009


Zpět/back