ISSUE 3

Innovative remediation technologies - research and experience


COMPARISON OF POTASSIUM AND SODIUM PERMANGANATE IN TERMS OF IN-SITU CHEMICAL OXIDATION

POROVNÁNÍ MANGANISTANU DRASELNÉHO A MANGANISTANU SODNÉHO V RÁMCI IN-SITU CHEMICKÉ OXIDACE

Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Slouka

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


PREPARATION OF TRANSGENIC FLAX WITH YEAST GENE FOR INCREASING HEAVY METAL ACCUMULATION

PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH LNŮ OBSAHUJÍCÍCH GEN PRO ZVÝŠENOU AKUMULACI TĚŽKÝCH KOVŮ

Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


THERMAL DESORPTION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS USING CLASSICAL HEATING IN THE LABORATORY AND PILOT SCALE

TERMICKÁ DESORPCE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ S VYUŽITÍM KLASICKÉHO OHŘEVU V LABORATORNÍM A POLOPROVOZNÍM MĚŘÍTKU

Jiří Hendrych, Martin Kubal, Pavel Mašín, Lucie Kochánková, Jiří Kroužek

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON

IN-SITU DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ POMOCÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA

Lenka Honetschlägerová, Petra Janouškovcová, Pavel Špaček

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


APLICATION OF MEMBRANE SEPARATION PROCESSES FOR WASTE WATER REUSE

APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

Zuzana Honzajková, Eva Podholová

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


STUDY OF THE DEGRADATION PROPERTIES OF THE MODIFIED SI-NANOIRON FOR IN-SITU REMEDIATION TECHNOLOGIES

STUDIUM DEGRADAČNÍCH VLASTNOSTÍ UPRAVENÉHO SI-NANOŽELEZA PRO IN-SITU SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Jiří Burkhard

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS

ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Pavel Kocurek, Martin Kubal

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


STUDY OF THERMAL DESORPTION OF SOLID WASTES

STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ

Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Pavel Mašín

Summary  Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010 


PREPARATION OF TRANSGENIC PLANTS WITH PHYTOREMEDIATION POTENTIAL THAT SUPPORT RHIZOSPHERE MICROORGANISMS

PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH ROSTLIN S FYTOREMEDIAČNÍM POTENCIÁLEM PODPORUJÍCÍCH RHIZOSFÉRNÍ MIKROFLÓRU

Veronika Kurzawová, Martina Nováková , Ondřej Uhlík, Tomáš Macek, Martina Macková

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


EXPERIENCES WITH PILOT APPLICATION OF COMBINED METHOD LACTATE – NANOIRON

ZKUŠENOSTI S PILOTNÍ APLIKACÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT-NANOŽELEZO

Lenka Lacinová, Jaroslav Hrabal, Petr Kvapil, Miroslav Černík

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


MOLECULAR TECHNIQUES IN BIOREMEDIATION

MOLEKULÁRNÍ TECHNIKY V BIOREMEDIACÍCH

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


THE EFFECT OF NATURAL COMPOUNDS ON COMPOSITION OF BACTERIAL CONSORTIA IN SOIL CONTAMINATED WITH POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBS)

VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV V ZEMINĚ KONTAMINOVANÉ POLYCHLOROVANÝMI BIFENYLY (PCB)

Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


USE OF GENETICALLY MODIFIED PLANTS FOR REMEDIATION OF THE ENVIRONMENT

VYUŽITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONTAMINANTŮ Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Martina Nováková , Martina Macková, Zuzana Antošová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Jan Fišer, Tomáš Macek

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


COMPARISON OF BIOGAS PRODUCTION BY POPPY STRAW WITHOUT MODIFICATION AND BY POPPY STRAW WITH BIOLOGICAL MODIFICATION

POROVNÁNÍ PRODUKCE BIOPLYNU MAKOVINOU BEZ ÚPRAVY A MAKOVINOU S BIOLOGICKOU ÚPRAVOU

Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


BIOGAS PRODUCTION BY VARIOUS KINDS OF CEREALS IN ANAEROBIC DIGESTION

PRODUKCE BIOPLYNU RŮZNÝMI TYPY OBILOVIN ANAEROBNÍ DIGESCÍ

Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


TESTING THE ANAEROBIC DECOMPOSITION OF WASTE INCLUDING ALCOHOLIC REMNANTS

TESTOVÁNÍ ANAEROBNÍHO ROZKLADU ODPADŮ OBSAHUJÍCÍCH ALKOHOLOVÉ ZBYTKY

Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


LABORATORY VERIFICATION OF MECHANISMS OF THERMAL DESORPTION WITH MICROWAVE HEATING

LABORATORNÍ OVĚŘOVÁNÍ MECHANISMŮ TERMICKÉ DESORPCE S MIKROVLNNÝM OHŘEVEM

Pavel Mašín, Alena Vajdová, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Jiří Kroužek, Jiří Sobek

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


APLLICATION OF MEMBRANE SEPARATION TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF DRINKINGWATER FROM ALTERNATIVE SOURCES

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY Z ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ

Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


USE OF FUGACITY FOR HEADSPACE METHODS

VYUŽITÍ FUGACITNÍ TEORIE PRO METODY HEADSPACE

Veronika Rippelová, Eliška Pevná, Josef Janků

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


PRACTICAL EXPERIENCES OF REDUCTIVE DEHALOGENATION OF CHLOROETHENES IN-SITU WITH CHEESE WHEY APPLICATION AS AN ORGANIC SUBSTRATE, 3-YEARS CASE STUDY SURVEY

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ IN-SITU ZA POUŽITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY

Monika Stavělová, Aleš Pokorný, Jakub Rídl, Petr Fanta, Jan Pačes,
Jiřina Macháčková

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


THE USE OF BIOTRANSFORMATION TO REDUCE THE TOXICITY OF POLYCHLORINATED  DIBENZO-P-DIOXINS AND DIBENZO-P-FURANS

VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY POLYCHLOROVANÝCH DIBENZO-P-DIOXINŮ A DIBENZO-P-FURANŮ

Gabriela Šedivcová, Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


TREATMENT OF LEACHATE FROM ASH DISPOSAL SITE BY REVERSE OSMOSIS

ZPRACOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD Z POPÍLKOVIŠTĚ POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Pavel Kocurek

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


USAGE OF FE0 FOR TOXIC ELEMENTS SORPTION FROM MINING AREAS WATERS

POUŽITIE FE0 AKO VHODNÉHO SORBENTU POTENCIALNE TOXICKÝCH PRVKOV VO VODÁCH Z BANSKÝCH OBLASTÍ

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


THE INFLUENCE OF LOCAL HETEROGENITY ON PUMPING AMOUNT DETERMINATION FOR REMEDIATION POLLUTION

VLIV LOKÁLNÍCH FILTRAČNÍCH HETEROGENIT NA URČENÍ ČERPANÉHO MNOŽSTVÍ PŘI SANACI ZNEČIŠTĚNÍ

Pavel Šimek, Ivan Landa, Petra Hejtmánková

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


USING MALDI-TOF AS AN EASY AND QUICK METHOD FOR IDENTIFICATION OF MICROORGANISMS

VYUŽITÍ METODY MALDI-TOF PŘI IDENTIFIKACI PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ

Petr Štursa, Petra Junková, Michal Strejček, Martina Macková

Summary   Full text                                                                                            Uveřejněno (published) 15.10.2010


THE CONTRIBUTION OF MET REGION FROM PLASMID PA81 FROM BACTERIUM ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 TO HEAVY METAL RESISTANCE

PŘÍSPĚVEK GENŮ MET Z PLASMIDU PA81 BAKTERIE ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 K RESISTENCI K IONTŮM TĚŽKÝCH KOVŮ

Jáchym Šuman, Pavel Kotrba

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


DENITRIFICATION OF COAL-POWER-STATION WASTEWATERS USING LENTIKATS BIOTECHNOLOGY

DENITRIFIKACE ODPADNÍCH VOD Z TEPELNÉ ELETRÁRNY POMOCÍ BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS

Josef Trögl, Olga Krhůtková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Radek Holíček, Jan Mrákota, Radek Stloukal, Josef Trčka

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


EXPLOITATION OF MALDI-TOF MS FOR THE IDENTIFICATION OF BACTERIA WITH BIOREMEDIATION POTENTIAL

VYUŽITÍ MALDI-TOF MS PRO IDENTIFIKACI BAKTERIÍ S BIOREMEDIAČNÍM POTENCIÁLEM

Ondřej Uhlík, Lucie Musilová, Petra Junková, Miluše Hroudová, Čestmír Vlček, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


MODELLING OF DIFFUSION TRANSPORT OF CONTAMINANTS IN BARRIER MATERIALS

MODELOVÁNÍ DIFUZNÍHO TRANSPORTU KONTAMINANTŮ V MATERIÁLECH BARIÉR

Tereza Jindrová, Dušan Vopálka

Summary  Full text                                                                                             Uveřejněno (published) 15.10.2010


Zpět/back