ISSUE 4

Innovative remediation technologies - research and experience


EFFECTS OF OXIDATION AGENTS ON TO A CONTAMINATED MATRIX NATURAL MICROFLORA

VLIV OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA PŘIROZENOU MIKROFLÓRU KONTAMINOVANÝCH MATRIC

Petr Beneš, Kateřina Vítková, Jiří Mikeš

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


USE OF REVERSE OSMOSIS FOR TREATMENT OF POWERPLANT ASH DISPOSAL SITE LEACHATE

VYUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY PRO SANACI VÝLUHŮ Z ÚLOŽIŠŤ POPÍLKU

Martin Bystrianský, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Radek Vurm, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Martin Kubal

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


CONSTRUCTED WETLANDS WASTEWATER

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Evelína Erbanová, Kateřina Šimková, Jiří Palarčík

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


THE PREPARATION OF PLANTS VECTORS WITH HISCUP GENE AND TRANSFORMATION OF FLAX

PŘÍPRAVA ROSTLINNÝCH VEKTORŮ S GENEM HISCUP A TRANSFORMACE LNU SETÉHO

Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Kateřina Tupá

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


ASSESSMENT OF REACTIVITY AND DISPERSIBILITY OILY MIXTURE OF IRON NANOPARTICLES

POSOUZENÍ REAKTIVITY A DISPERSIBILITY OLEJNATÝCH SMĚSÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC

Jiří Hanuš, Štěpánka Klímková, Tomáš Pluhař, Miroslav Černí

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


COMPOSTING AS EX SITU BIOREMEDIATION TECHNOLOGY

KOMPOSTOVÁNÍ JAKO EX SITU BIOREMEDIAČNÍ TECHNOLOGIE

Jitka Hrdinová, Vanda Jagošová, Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


REACTIVITY CHARACTERIZATION OF SI-MODIFIED NANOIRON PARTICLES FOR IN-SITU REMEDIATION OF CHLORINATED ETHYLENES

CHARAKTERIZACE REAKTIVITY SI-MODIFIKOVANÉHO NANOŽELEZA PRO IN-SITU REMEDIACI CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Lucie Kochánková

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


REMOVAL INNOVATION AND COMPOSITION VARIABILITY OF LANDFLILL LEACHATES

INOVATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A VARIABILITA SLOŽENÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Radek Vurm, Martin Kubal

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


THE USE OF NANOFIBER CARRIERS FOR BIOLOGICAL TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH PHENOLS

VYUŽITÍ NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ PŘI BIOLOGICKÉM ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH FENOLY

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub, Tomáš Lederer

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


USE OF IMAGE ANALYSIS FOR EVALUATION OF COLONIZED BIOMASS CARRIERS

HODNOCENÍ MÍRY KOLONIZACE NA NOSIČI BIOMASY VYUŽITÍM OBRAZOVÉ ANALÝZY

Lucie Křiklavová, Tomáš Dub

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING

TRANSPORT KONTAMINANTŮ PŘI TERMICKÉ DESORPCI TUHÝCH ODPADŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


EFFECT OF SELECTED ABIOTIC ADDITIVES ON BIOREMEDIATION OF CRUDE OIL CONTAMINATION IN SOIL

VLIV VYBRANÝCH ABIOTICKÝCH ADITIV NA BIOREMEDIACI ROPNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ V PŮDĚ

Pavel Kuráň, Josef Trögl, Jana Nováková, Věra Pilařová, Kateřina Pilařová, Jakub Ederer, Petra Dáňová, Jana Pavlorková, Roman Fryčák, Simona Bošková, Josef Kozler, František Novák

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


PREPARATION OF TRANSGENIC PLANTS SUPPORTING PCBs DEGRADATION

PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH ROSTLIN PODPORUJÍCÍCH ODBOURÁVÁNÍ PCB

Veronika Kurzawová, Martina Nováková, Martina Chovancová, Ondřej Uhlík, Tomáš Macek, Martina Macková

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


RESULTS OF INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS ISOSOIL AND MODELPROBE

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ISOSOIL A MODELPROBE

Jiřina Macháčková, Jan Jurák, Anna Petruželková

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS

ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


THERMAL DESORPTION WITH USE OF STEAM CURING OF CONTAMINATED SOLID MATERIALS USING CONVENTIONAL AND MICROWAVE HEATING

TERMICKÁ DESORPCE S PROPAŘOVÁNÍM TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ VYUŽÍVAJÍCÍ KONVENČNÍ A MIKROVLNNÝ OHŘEV

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Lucie Kochánková, Martin Kubal

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


LIFE IN THE CRUDE OIL – THE POTENTIAL OF BIOREMEDIATION

ŽIVOT V ROPĚ – BIOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL

Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík, Marek Šír, Zuzana Honzajková

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


THE EFFECT OF NATURAL COMPOUNDS ON COMPOSITION OF BACTERIAL CONSORTIA IN SOIL
CONTAMINATED WITH POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs)

VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV V ZEMINĚ KONTAMINOVANÉ POLYCHLOROVANÝMI BIENYLY (PCB)

Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Jakub Rídl, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


THE USE OF GENETICALLY MODIFIED PLANTS FOR REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS

VYUŽITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO REMEDIACI KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Fišer, Jáchym Šuman, Veronika Kurzawová

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


ISOLATION OF MICROORGANISMS DEGRADING CHLORINATED PESTICIDES FROM CONTAMINATED SOILS

IZOLACE MIKROORGANISMŮ DEGRADUJÍCÍCH CHLOROVANÉ PESTICIDY Z KONTAMINOVANÝCH ZEMIN

Iva Pacovská, Petra Lovecká, Petr Štursa, Martina Macková, Kateřina Demnerová

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


APPLICATION OF MATAGENOMIC APROACH FOR EVALUATION OF REMEDIATION ACTIVITIES ON SITES CONTAMINATED BY CHLOROETHENES

APLIKACE METAGENOMIKY PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLENY

Monika Stavělová, Jakub Rídl, Maria Brennerová, Hana Kosinová, Jan Pačes

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


RHIZOREMEDIATION POTENTIAL OF THE PLANTS AND THEIR RHIZOSPHERE BACTERIA IN BIODEGRADATION OF PCBs

RHIZOREMEDIAČNÍ POTENCIÁL ROSTLIN A JEJICH RHIZOSFÉRNÍCH BAKTERIÍ PŘI BIODEGRADACI PCB

Petr Štursa, Petra Junková, Michal Strejček, Martina Macková

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


BACTERIAL HEAVY METAL TRANSPORTERS AND THEIR POTENTIAL FOR USE IN PHYTOREMEDIATIONS

BAKTERIÁLNÍ TRANSPORTÉRY TĚŽKÝCH KOVŮ A JEJICH POTENCIÁL VYUŽITÍ VE FYTOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

Jáchym Šuman, Pavel Kotrba, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


EVALUATION OF OPERATIONAL APPLICABILITY OF LENTIKATS BIOTECHNOLOGY FOR REMOVAL OF NITRATES FROM BRINES FROM ION-EXCHANGE REGENERATION

POSOUZENÍ PROVOZNÍ APLIKOVATELNOSTI BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z ELUÁTŮ Z REGENERACE IONTOMĚNIČOVÝCH KOLON

Josef Trögl, Alžběta Boušková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Jan Mrákota, Jana Měchurová, Jana Krudencová, Radek Holíček, Roman Fryčák, Simona Bošková, Radek Stloukal

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


STUDIES OF BACTERIA INVOLVED IN BIOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOIL

STUDIUM BAKTERIÍ PODÍLEJÍCÍCH SE NA BIOREMEDIACI KONTAMINOVANÉ ZEMINY

Ondřej Uhlík, Michal Strejček, Jiří Wald, Lucie Musilová, Jakub Rídl, Miluše Hroudová, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


CHEMICAL REDUCTIVE DEBROMINATION OF FLAME RETARDANTS BY NANO ZERO VALENT IRON

CHEMICKÁ REDUKTIVNÍ DEBROMACE RETARDÁTORŮ HOŘENÍ NANOŽELEZEM

Zuzana Vajglová, Hana Vychodilová, Petr Kotas, Vladimír Jiřičný

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


OPTICAL FIBRE BIOSENSOR FOR DETECTION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

OPTICKÝ VLÁKNOVÝ BIOSENSOR PRO DETEKCI ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hana Vrbová, Marie Pospíšilová, Gabriela Kuncová

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


COOPERATION OF PLANTS AND BACTERIA ON REMOVAL OF CHLOROBENZOIC ACIDS FROM CONTAMINATED SOIL

SPOLUPRÁCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ NA ODSTRANĚNÍ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN Z KONTAMINOVANÉ ZEMINY

Blanka Vrchotová, Milena Dražková, Martina Macková, Tomáš Macek

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


MUNICIPAL WASTE WATER TREATMENT PLANT POLUTANTS REMOVAL

ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ Z ODTOKU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Eva Podholová, Tomáš Patočka, Martin Podhola

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


DECOLORIZATION OF WASTE WATER FROM THE PRODUCTION OF AMINOANTRACHINONE DYES BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION

ODBARVOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY AMINOANTRACHINONOVÝCH BARVIV POMOCÍ NEPŘÍMÉ ELEKTROCHEMICKÉ OXIDACE

Barbora Vystrčilová, Libor Dušek, Ladislav Novotný

Summary   Full text                                                                                       Uveřejněno (published) 15.11.2011


 Zpět/back