ISSUE 5

Innovative remediation technologies - research and experience


USE OF REVERSE OSMOSIS AND NANOFILTRATION FOR FLUORIDES REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER

POUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY A NANOFILTRACE PRO ODSTRANĚNÍ FLUORIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD

 

Martin Bystrianský, Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana Honzajková, Pavel Kocurek, Radek Vurm, Martin Kubal

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012    


REMOVAL OF NITRATES FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY ACTIVATED SLUDGES FROM BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANT

ODSTRAŇOVÁNÍ DUSIČNANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD POMOCÍ KALŮ Z BIOLOGICKÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 

Evelína Erbanová, Jiří Palarčík, Miloslav Slezák, Petr Mikulášek

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


LIVE/DEATH METHOD AS AN INSTRUMENT OF MONITORING THE QUALITY OF BIOAUGMENTATION OR THE USE OF FLUORESCENT MICROSCOPY IN THE PRAXIS OF BIOREMEDY

METODA LIVE/DEAD JAKO MONITOROVACÍ METODA KVALITY BIOAUGMENTACE ANEB VYUŽITÍ FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE V BIOREMEDIAČNÍ PRAXI

 

Juraj Grígel, Miroslav Minařík, Kristina Turnvaldová, Jiří Mikeš

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN WASTE SOLIDIFICATION

VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH POSTUPŮ PŘI SOLIDIFIKACI ODPADŮ

 

Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Pavel Špaček

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


THE INFLUENCE OF SELECTED PROCESS CONDITIONS ON THERMAL DESORPTION OF SOLID CONTAMINATED MATERIALS

VLIV VYBRANÝCH PROCESNÍCH PODMÍNEK NA PRŮBĚH TERMICKÉ DESORPCE TUHÝCH KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ

 

Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Daniel Randula, Lucie Kochánková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


UTILIZATION OF WHEAT STRAW-DERIVED BIOCHAR FOR THE IMMOBILIZATION OF ACID HERBICIDES IN AGRICULTURAL SOILS

VYUŽITIE BIOPOPOLA ZO SLAMY PŠENICE OBYČAJNEJ NA IMOBILIZÁCIU KYSLÝCH HERBICÍDOV V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔDACH

 

Edgar Hiller, Veronika Tatarková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


GEOCHEMICAL ZONAL SAMPLING OF WATER IN DEEP BOREHOLES

ZONÁLNÍ GEOCHEMICKÉ VZORKOVÁNÍ VOD V HLUBOKÝCH VRTECH

 

Jan Holeček, Lenka Rukavičková, Vladimír Bláha

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION

DEKOLORIZACE PROCESNÍCH A ODPADNÍCH PAPÍRENSKÝCH VOD NEPŘÍMOU ELEKTROOXIDACÍ

 

Barbora Horňáková, Libor Dušek, Ladislav Novotný

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


TREATMENT OF DRINKING WATER FROM SURFACE WATER SOURCES BY MEANS OF PRESSURE DRIVEN MEMBRANE PROCESSES

ÚPRAVA PITNÉ VODY Z POVRCHOVÝCH ZDROJŮ POMOCÍ TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ

 

Pavla Hrychová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Eva Podholová

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


CHLORINATED ETHYLENES REMOVAL BY SI-MODIFIED NANOIRON FOR REMEDIATION PURPOSES

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ ZA POUŽITÍ I-UPRAVENÉHO NANOŽELEZA PRO SANAČNÍ ÚČELY

 

Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Milica Velimirovic, Leen Bastiaens

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


BIOSENSOR FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS – OPTIMALIZATION OF ACTIVE PART

BIOSENSOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OPTIMALIZACE AKTIVNÍ ČÁSTI

 

Hana Kalábová, Marie Pospíšilová, Marcel Jiřina, Gabriela Kuncová

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


APPLICATION OF MEMBRANE PROCESSES IN WASTEWATER TREATMENT

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Zuzana Honzajková, Marek Šír, Radek Vurm, Martin Bystrianský, Martin Kubal

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


CONTAMINANTS SEPARATION FROM OFF-GASES GENERATED DURING THERMAL DESORPTION OF POPs POLLUTED WASTES

SEPARACE KONTAMINUJÍCÍCH SLOŽEK ODPADNÍCH PLYNŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ ZNEČIŠTĚNÝCH POPs

 

Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Martin Kubal, Lucie Kochánková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


ADVANCED OXIDATION PROCESSES UTILIZATION FOR THE DECONTAMINATION OF HIGHLY POLUTED GROUNDWATERS

VYUŽITÍ POKROČIKLÝCH OXIDAČNÍCH PROCESŮ PRO DEKONTAMINACE SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODZEMNÍCH VOD

 

Pavel Krystyník, Petr Klusoň, Pavel Mašín

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


COMPARISON OF EFFICIENCY PRECIPITATION OF REACTIVE AZO DYES WITH IONIC LIQUID AND SUBSEQUENT FLOCCULATION OF AZO DYES BY Al2(SO4)3.18H2O WITH ADJUSTMENT OF pH

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al2(SO4)3.18H2O S ÚPRAVOU pH

 

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


USE OF MICROWAVE ABSORBERS DURING THERMAL DESORPTION PROCESS UTILIZING MICROWAVE HEATING

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

 

Pavel Mašín, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Martin Kubal, Jiří Sobek

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


IDENTIFICATION OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN ANTHROPOGENIC SEDIMENTS

IDENTIFIKÁCIA MIKROSKOPICKÝCH VLÁKNITÝCH HÚB V ANTROPOGÉNNYCH SEDIMENTOCH

 

Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič, Alexandra Šimonovičová, Slavomír Čerňanský

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


POSSIBILITY OF MINE WATER REMEDIATION FROM ABANDONED Sb DEPOSIT POPROČ (SLOVAKIA)

MOŽNOSTI ČISTENIA BANSKÝCH VÔD NA OPUSTENOM Sb LOŽISKU POPROČ

 

Marián Petrák, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Bronislava Lalinská-Voleková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


STUDY OF THERMAL DESORPTION OF CONTAMINATED MATERIALS USING MICROWAVE HEATING

STUDIUM TERMICKÉ DESORPCE KONTAMINOVANÝCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

 

Daniel Randula, Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, Pavel Mašín, Martin Kubal, Lucie Kochánková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


ANALYSIS OF TREE CORE SAMPLES TO THE INDICATION OF SUBSURFACE CONTAMINATION BY CHLORINATED ETHENES

ANYLÝZA DŘEVNÍ HMOTY PRO INDIKACI KONTAMINACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ CHLOROVANÝMI ETHYLENY

 

Veronika Rippelová, Petr Špaček, Eliška Pevná, Jiřina Macháčková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


IN SITU MEASUREMENT OF HYDRAULIC CONDUCTIVITY IN TIGHT ROCKS AND ROCK MATRIX

MĚŘENÍ HYDRAULICKÉ VODIVOSTI NÍZCE PROPUSTNÝCH HORNIN A HORNINOVÝCH MATRIC IN SITU

 

Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Vladimír Bláha

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


CURRENT SITUATION AND POSSIBILITIES IN USING THE MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR ALL LANDFILL LEACHATES TREATMENT

SOUČASNÝ STAV A MOŽNOSTI POUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD

 

Nataliya Savchuk, Lubomír Machuča

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


UTILIZATION OF SAPROBIC INDEX FOR EVALUATION OF QUALITY OF REMEDIATION OF OIL LAGOONS

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

 

Monika Stavělová, Jana Říhová Ambrožová

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


EXPERIENCES WITH IMPLEMENTATION OF THE ANION ACTIVE SURFACTANT FOR REMEDIATION OF PAH CONTAMINATED SOIL

ZKUŠENOSTI Z APLIKACE ANIONAKTIVNÍHO SURFAKTANTU PŘI SANACI ZEMIN KONTAMINOVANÝCH PAU

 

Ladislav Sýkora

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


EFFECT OF ORGANIC MATTER ON THERMAL DESORPTION OF PERSISTENT POLLUTANTS CONTAMINATED SOILS

VLIV PŘIROZENÉ ORGANICKÉ HMOTY NA TERMICKOU DESORPCI ZEMIN KONTAMINOVANÝCH PERZISTENTNÍMI LÁTKAMI

 

Andrea Sýkorová, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Pavel Mašín, Lucie Kochánková

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


REMEDIATION POTENTIAL OF BIOSURFACTANTS FROM YEAST

SANAČNÍ POTENCIÁL KVASINKOVÝCH BIOSURFAKTANTŮ

 

Marek Šír, Zuzana Honzajková, Kristina Turnvaldová, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


APPLICATION OF METHODOLOGY FOR EVALUATION OF IMPOUNDMENT SEDIMENTS FROM ORE PROCESSING ON IMPOUNDMENTS SLOVINKY AND MARKUŠOVCE (SLOVAK REPUBLIC)

APLIKÁCIA METODICKÉHO POSTUPU PRE HODNOTENIE ODKALISKOVÝCH SEDIMENTOV POCHÁDZAJÚCICH Z ÚPRAVY RÚD NA ODKALISKÁCH SLOVINKY A MARKUŠOVCE (SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

 

Roman Tóth, Marián Petrák, Simona Škultétyová

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


SCREENING OF BIOSURFACTANT PRODUCED BY YEAST WITHIN PRODUCTION PROCESS

SCREENING VLASTNOSTÍ KVASINKOVÝCH BIOSURFAKTANTŮ NA POZADÍ PRODUKČNÍHO PROCESU

 

Kristina Turnvaldová, Marek Šír, Zuzana Honzajková, Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


CYANIDE REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER BY REVERSE OSMOSIS

ODSTRANĚNÍ KYANIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY

 

Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012


COMPARISON OF METALLIC ALLOYS CONTAINING ALUMINIUM FOR THE REDUCTIVE DEHALOGENATION OF AROMATIC COMPOUNDS

SROVNÁNÍ KOVOVÝCH SLITIN S OBSAHEM HLINÍKU NA CHEMICKOU DEGRADACI HALOGENOVANÝCH AROMATICKÝCH SLOUČENIN

 

Tomáš Weidlich, Lubomír Prokeš

Summary   Full text                                           Uveřejněno (published) 20.11.2012